พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 10

เล่ม 12 ส่วน 10

 • การประพฤติถือสิ่งเศร้าหมอง  
 • การประพฤติรังเกียจ 
 • ความประพฤติเป็นผู้สงัด  
 • ลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหาร  
 • ลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะสังสารวัฏเป็นต้น  
 • สัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลง 
 • คำนิคม  
 • 3. มหาทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ สูตรใหญ่   
 • ปัญหาของปริพาชก  
 • คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากกาม  
 • คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากรูป

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน