พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 22

เล่ม 23 ส่วน 22

 • 4. สติวรรค หมวดว่าด้วยสติสัมปชัญญะ 
 • 1. สติสัมปชัญญสูตร ว่าด้วยผลแห่งสติสัมปชัญญะ
 • 2. ปุณณิยสูตร ว่าด้วยพระปุณณิยะ
 • 3. มูลกสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวง
 • 4. โจรสูตร ว่าด้วยเหตุเสื่อมของมหาโจร
 • 5. สมณสูตร ว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้า
 • 6. ยสสูตร ว่าด้วยยศ
 • 7. ปัตตนิกุชชนสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งการคว่ำบาตรและหงายบาตร
 • 8. อัปปสาทปเวทนียสูตร ว่าด้วยเหตุที่ควรประกาศว่าไม่ควรเลื่อมใส
 • 9. ปฏิสารณียสูตร ว่าด้วยเหตุที่ควรลงปฏิสารณียกรรม
 • 10. สัมมาวัตตนสูตร ว่าด้วยการประพฤติชอบ
 • 5. สามัญญวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่เหมือนกัน
 • ราคเปยยาล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน