พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 3

เล่ม 23 ส่วน 3

 • 11. ปราภวสูตร ว่าด้วยความเสื่อมและความเจริญของอุบาสก
 • 4. เทวตาวรรค หมวดว่าด้วยเทวดา
 • 1. อัปปมาทคารวสูตร ว่าด้วยความเคารพในความไม่ประมาท
 • 2. หิรีคารวสูตร ว่าด้วยความเคารพในหิริ
 • 3. ปฐมโสวจัสสตาสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่าย สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยโสวจัสสตาสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่าย สูตรที่ 2
 • 5. ปฐมมิตตสูตร ว่าด้วยองค์แห่งมิตร สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยมิตตสูตร ว่าด้วยองค์แห่งมิตร สูตรที่ 2
 • 7. ปฐมปฏิสัมภิทาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมภิทา สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยปฏิสัมภิทาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมภิทา สูตรที่ 2
 • 9. ปฐมวสสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยวสสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจ สูตรที่ 2
 • 11. ปฐมนิททสสูตร ว่าด้วยนิททสวัตถุ สูตรที่ 1
 • 12. ทุติยนิททสสูตร ว่าด้วยนิททสวัตถุ สูตรที่ 2
 • 5. มหายัญญวรรค หมวดว่าด้วยมหายัญ
 • 1. สัตตวิญญาณัฏฐิติสูตร ว่าด้วยวิญญาณฐิติ 7 ประการ
 • 2. สมาธิปริกขารสูตร ว่าด้วยบริขารแห่งสมาธิ 
 • 3. ปฐมอัคคิสูตร ว่าด้วยไฟ สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน