พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 18

เล่ม 38 ส่วน 18

 • สัจจยมก  
 • 1. ปัณณัตติวารอุทเทส    
 • 1. ปทโสธนวาร  
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร  
 • 3. สุทธสัจจวาร  
 • 4. สุทธสัจจมูลจักกวาร  
 • 1. ปัณณัติวารนิทเทส    
 • 1. ปทโสธนวาร  
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร  
 • 3. สุทธสัจจวาร  
 • 4. สุทธสัจจมูลจักกวาร  
 • 2. ปวัตติวาร 
 • 1. อุปปาทวาร 
 • 1. ปัจจุปปันนวาร   
 • 2. อตีตวาร   

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน