พระไตรปิฎก เล่ม 36 ส่วน 6

เล่ม 36 ส่วน 6

 • 13. เตรสมนัย 
 • 13. อสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
 • รวมบทธรรมในเตรสมนัย 22 บท
 • 14. จุททสมนัย  
 • 14. วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
 • 1. สภาวธรรมมีขันธ์ เป็นต้น
 • 2. สภาวธรรม มีสัจจะ เป็นต้น
 • 3. ผัสสาทิสัตตกะ 
 • 4. ติกะ 
 • 5. ทุกะ 
 • รวมบทธรรมที่ไม่ได้ในจุททสมนัย 47 บท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน