พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 4

เล่ม 18 ส่วน 4

 • 2. มิคชาลวรรค หมวดว่าด้วยพระมิคชาละ
 • 1. ปฐมมิคชาลสูตร ว่าด้วยพระมิคชาละ สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยมิคชาลสูตร ว่าด้วยพระมิคชาละ สูตรที่ 2
 • 3. ปฐมสมิทธิมารปัญหาสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องมาร สูตรที่ 1
 • 4. สมิทธิสัตตปัญหาสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องสัตว์
 • 5. สมิทธิทุกขปัญหาสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องทุกข์
 • 6. สมิทธิโลกปัญหาสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องโลก
 • 7. อุปเสนอาสีวิสสูตร ว่าด้วยพระอุปเสนะถูกพิษงู
 • 8. อุปวาณสันทิฏฐิกสูตร ว่าด้วยพระอุปวาณะทูลถามธรรมที่พึงเห็นเอง
 • 9. ปฐมฉผัสสายตนสูตร ว่าด้วยผัสสายตนะ 6 ประการ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยฉผัสสายตนสูตร ว่าด้วยผัสสายตนะ 6 ประการ สูตรที่ 2
 • 11. ตติยฉผัสสายตนสูตร ว่าด้วยผัสสายตนะ 6 ประการ สูตรที่ 3
 • 3. คิลานวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุกผู้อาพาธ
 • 1. ปฐมคิลานสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อาพาธ สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยคิลานสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อาพาธ สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน