พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 12

เล่ม 25 ส่วน 12

  • 6. ชัจจันธวรรค หมวดว่าด้วยผู้บอดโดยกำเนิด 
  • 1. อายุสังขาโรสสัชชนสูตร ว่าด้วยการปลงพระชนมายุสังขาร 
  • 2. สัตตชฏิลสูตร ว่าด้วยนักบวชพวกละ 7 คน 
  • 3. ปัจจเวกขณสูตร ว่าด้วยการพิจารณาอกุศลธรรมและกุศลธรรม 
  • 4. ปฐมนานาติตถิยสูตร ว่าด้วยลัทธิแตกต่างกัน สูตรที่ 1 
  • 5. ทุติยนานาติตถิยสูตร ว่าด้วยลัทธิแตกต่างกัน สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน