พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 21

เล่ม 21 ส่วน 21

 • 5. ทุติยสิกขาปทสูตร ว่าด้วยสิกขาบท สูตรที่ 2
 • 6. อริยมัคคสูตร ว่าด้วยอริยมรรค
 • 7. โพชฌังคสูตร ว่าด้วยโพชฌงค์
 • 8. สาวัชชสูตร ว่าด้วยกรรมและทิฏฐิที่มีโทษ
 • 9. อัพยาปัชฌสูตร ว่าด้วยกรรมและทิฏฐิที่ไม่มีความเบียดเบียน
 • 10. สมณสูตร ว่าด้วยสมณะ
 • 11. สัปปุริสานิสังสสูตร ว่าด้วยอานิสงส์ที่พึงได้จากสัตบุรุษ
 • 5. อาปัตติภยวรรค หมวดว่าด้วยอาปัตติภัย
 • 1. สังฆเภทกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์
 • 2. อาปัตติภยสูตร ว่าด้วยอาปัตติภัย
 • 3. สิกขานิสังสสูตร ว่าด้วยพรหมจรรย์มีสิกขาเป็นอานิสงส์
 • 4. เสยยาสูตร ว่าด้วยการนอน
 • 5. ถูปารหสูตร ว่าด้วยถูปารหบุคคล
 • 6. ปัญญาวุฑฒิสูตร ว่าด้้วยความเจริญด้วยปัญญา
 • 7. พหุการสูตร ว่าด้วยธรรมมีอุปการะมาก
 • 8. ปฐมโวหารสูตร ว่าด้วยโวหาร สูตรที่ 1
 • 9. ทุติยโวหารสูตร ว่าด้วยโวหาร สูตรที่ 2
 • 10. ตติยโวหารสูตร ว่าด้วยโวหาร สูตรที่ 3
 • 11. จตุตถโวหารสูตร ว่าด้วยโวหาร สูตรที่ 4
 • 6. อภิญญาวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่รู้ยิ่ง
 • 1. อภิญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่รู้ยิ่ง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน