พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 31

เล่ม 33 ส่วน 31

 • 5. มหิสราชจริยา ว่าด้วยจริยาของพญากระบือ 
 • 6. รุรุราชจริยา ว่าด้วยจริยาของพญาเนื้อชื่อรุรุ 
 • 7. มาตังคจริยา ว่าด้วยจริยาของชฎิลชื่อมาตังคะ 
 • 8. ธัมมเทวปุตตจริยา ว่าด้วยจริยาของธรรมเทพบุตร 
 • 9. ชยทิสจริยา ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าชัยทิศ 
 • 10. สังขปาลจริยา ว่าด้วยจริยาของสังขปาลนาคราช 
 • 3. ยุธัญชยวรรค หมวดว่าด้วยกุมารนามว่ายุธัญชัย เป็นต้น 
 • 3. การบำเพ็ญบารมีมีเนกขัมมะ เป็นต้น 
 • 1. ยุธัญชยจริยา ว่าด้วยพระจริยาของยุธัญชัยกุมาร 
 • 2. โสมนัสสจริยา ว่าด้วยพระจริยาของโสมนัสสกุมาร 
 • 3. อโยฆรจริยา ว่าด้วยพระจริยาของอโยฆรราชกุมาร 
 • 4. ภิงสจริยา ว่าด้วยจริยาของภิงสพราหมณ์ 
 • 5. โสณนันทปัณฑิตจริยา ว่าด้วยจริยาของโสณนันทบัณฑิต 
 • 6. มูคปักขจริยา ว่าด้วยพระจริยาของมูคปักขกุมาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน