พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 27

เล่ม 23 ส่วน 27

  • 3. นิพพานสุขสูตร ว่าด้วยนิพพานเป็นสุข
  • 4. คาวีอุปมาสูตร ว่าด้วยการอุปมาด้วยแม่โค
  • 5. ฌานสูตร ว่าด้วยฌาน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน