พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 13

เล่ม 29 ส่วน 13

  • ว่าด้วยทิฏฐิ 62 (ต่อ)

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน