พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 18

เล่ม 37 ส่วน 18

  • 5. อุเปกขาสมันนาคตกถา (37) ว่าด้วยผู้บริบูรณ์ด้วยอุเบกขา 
  • 6. โพธิยาพุทโธติกถา (38) ว่าด้วยชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ 
  • 7. ลักขณกถา (39) ว่าด้วยลักษณะ 
  • 8. นิยาโมกกันติกถา (40) ว่าด้วยการหยั่งลงสู่นิยาม 
  • 9. อปราปิสมันนาคตกถา (41) ว่าด้วยผู้บริบูรณ์อีกเรื่องหนึ่ง 
  • 10. สัพพสัญโญชนปหานกถา (42) ว่าด้วยการละสังโยชน์ทั้งปวง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน