พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 13

เล่ม 35 ส่วน 13

  • 5. ปัจจยจตุกกะ
  • อกุศลจิต 12
  • 6. เหตุจตุกกะ 
  • 7. สัมปยุตตจตุกกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน