พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 10

เล่ม 14 ส่วน 10

  • การได้สัญญา 2 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • การได้ทิฏฐิ 2 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • การได้อัตภาพ 2 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • อายตนะ 12 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                         
  • 5. พหุธาตุกสูตร ว่าด้วยธาตุมากอย่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน