พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 24

เล่ม 18 ส่วน 24

  • 9. อเจลกัสสปสูตร ว่าด้วยอเจลกัสสปะ
  • 10. คิลานทัสสนสูตร ว่าด้วยการเยี่ยมผู้ป่วย
  • 8. คามณิสังยุต
  • 1. จัณฑสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อจัณฑะ
  • 2. ตาลปุตตสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อตาลบุตร
  • 3. โยธาชีวสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อโยธาชีวะ
  • 4. หัตถาโรหสูตร ว่าด้วยผุ้ใหญ่บ้านชื่อหัตถาโรหะ
  • 5. อัสสาโรหสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่ออัสสาโรหะ
  • 6. อสิพันธกปุตตสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกบุตร
  • 7. เขตตูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน