พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 24

เล่ม 42 ส่วน 24

 • 3. ปัจจยวาร     
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ    
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1-4. ปัจจยานุโลม เป็นต้น 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 53. ปรามาสปรามัฏฐทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 54. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน