พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 13

เล่ม 16 ส่วน 13

 • 9. อหิริกมูลกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มีหิริเป็นมูล
 • 10. อโนตตัปปมูลกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มีโอตตัปปะเป็นมูล
 • 11. อัปปัสสุตมูลกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้มีสุตะน้อยเป็นมูล
 • 12. กุสีตมูลกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้เกียจคร้านเป็นมูล
 • 13. กัมมปถวรรค หมวดว่าด้วยกรรมบถ
 • 14. อสมาหิตสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้มีจิตไม่มั่นคง
 • 2. ทุสสีลสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ทุศีล
 • 3. ปัญจสิกขาปทสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้มีศีล 5
 • 4. สัตตกัมมปถสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้มีกรรมบถ 7
 • 5. ทสกัมมปถสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้มีกรรมบถ 10
 • 6. อัฏฐังคิกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ 8
 • 7. ทสังคสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ประกอบด้วยธรรม 10
 • 4. จตุตถวรรค หมวดว่าด้วยธรรมะ สูตรละ 4 ประการ
 • 1. จตุธาตุสูตร ว่าด้วยธาตุ 4
 • 2. ปุพเพสัมโพธสูตร ว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้
 • 3. อจริงสูตร ว่าด้วยการเที่ยวแสวงหาคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุ 4
 • 4. โนเจทังสูตร ว่าด้วยคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุ 4
 • 5. เอกันตทุกขสูตร ว่าด้วยธาตุ 4 มีทุกข์โดยส่วนเดียว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน