พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 2

เล่ม 18 ส่วน 2

 • 7. ปฐมาภินันทสูตร ว่าด้วยผู้เพลิดเพลินอายตนะ สูตรที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 8. ทุติยาภินันทสูตร ว่าด้วยผู้เพลิดเพลินอายตนะ สูตรที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 9. ปฐมทุกขุปปาทสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ สูตรที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 10. ทุติยทุกขุปปาทสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ สูตรที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 3. สัพพวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งทั้งปวง                                                                                                                                                                                                                                                            
 • 1. สัพพสูตร ว่าด้วยสิ่งทั้งปวง                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 2. ปหานสูตร ว่าด้วยธรรมเพื่อละสิ่งทั้งปวง                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 3. อภิญญาปริญญาปหานสูตร ว่าด้วยธรรมเพื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้และละสิ่งทั้งปวง                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 4. ปฐมอปริชานนสูตร ว่าด้วยผู้ไม่กำหนดรู้สิ่งทั้งปวง สูตรที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 5. ทุติยอปริชานนสูตร ว่าด้วยผู้ไม่กำหนดรู้สิ่งทั้งปวง สูตรที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 6. อาทิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 7. อันธภูตสูตร ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของมืดมน                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 8. สมุคฆาตสารุปปสูตร ว่าด้วยปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความกำหนดหมาย                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 9. ปฐมสมุคฆาตสัปปายสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การเพิกถอน                                                                                                                                                                                                                                                           
 • ความกำหนดหมาย สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน