พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 20

เล่ม 33 ส่วน 20

  • 3. ธัมมทินนาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมทินนาเถรี 
  • 4. สกุลาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสกุลาเถรี 
  • 5. นันทาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนันทาเถรี 
  • 6. โสณาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโสณาเถรี 
  • 7. ภัททกาปิลานีเถรียาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภัททกาปิลานีเถรี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน