พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 2

เล่ม 43 ส่วน 2

 • 56. จิตตทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 3. ปัจจยวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม    
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น   

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน