พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 31

เล่ม 13 ส่วน 31

  • 1. ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ 
  • 2. พรหมายุพราหมณ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
  • 3. พรหมายุพราหมณ์ขอดูพระชิวหาและพระคุยหฐาน 
  • 4. ทรงแสดงอนุปุพพีกถา 
  • 2. เสลสูตร ว่าด้วยเสลพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน