พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 6

เล่ม 39 ส่วน 6

  • 3. อนาคตวาร   
  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร   
  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร   
  • 6. อตีตานาควาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน