พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 12

เล่ม 33 ส่วน 12

  • 6. กาฬุทายีเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกาฬุทายีเถระ 
  • 7. อภยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอภยเถระ 
  • 8. โลมสติยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโลมสติยเถระ 
  • 9. วนวัจฉเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวนวัจฉเถระ 
  • 10. จูฬสุคันธเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจูฬสุคันธเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน