พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 10

เล่ม 24 ส่วน 10

  • 3. อิฏฐธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่น่าปรารถนา
  • 4. วัฑฒิสูตร ว่าด้วยความเจริญ
  • 5. มิคสาลาสูตร 1 ว่าด้วยอุบาสิกาชื่อว่ามิคสาลา
  • 6. ตโยธัมมสูตร  ว่าด้วยธรรม 3 ประการ
  • 7. กากสูตร ว่าด้วยอสัทธรรมของกา
  • 8. นิคัณฐสูตร ว่าด้วยอสัทธรรมของพวกนิครนถ์
  • 9. อาฆาตตถุสูตร ว่าด้วยอาฆาตวัตถุ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน