พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 5

เล่ม 13 ส่วน 5

  • 6. อุบาลีคหบดีไม่ต้อนรับนิครนถ์  
  • 7. มายาเครื่องกลับใจ 
  • 8. อุบาลีคหบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวก  
  • 7. กุกกุรวติกสูตร ว่าด้วยการประพฤติวัตรเลียนแบบสุนัข   
  • 1. คติของบุคคลผู้ประพฤติโควัตรและกุกกุรวัตร 
  • 2. กรรม 4 ประการ  
  • 8. อภยราชกุมารสูตร ว่าด้วยพระราชกุมารพระนามว่าอภัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน