พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 1

เล่ม 23 ส่วน 1

 • อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต
 • ปัณณาสก์
 • 1. ธนวรรค หมวดว่าด้วยอริยทรัพย์
 • 1. ปฐมปิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รัก สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยปิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รัก สูตรที่ 2
 • 3. สังขิตตพลสูตร ว่าด้วยพละโดยย่อ
 • 4. วิตถตพลสูตร ว่าด้วยพละโดยพิสดาร
 • 5. สังขิตตธนสูตร ว่าด้วยอริยทรัพย์โดยย่อ
 • 6. วิตถตธนสูตร ว่าด้วยอริยทรัพย์โดยพิสดาร
 • 7. อุคคสูตร ว่าด้วยมหาอำมาตย์ชื่ออุคคะ
 • 8. สัญโญชนสูตร ว่าด้วยสังโยชน์
 • 9. ปหานสูตร ว่าด้วยการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละสังโยชน์
 • 10. มัจฉริยสูตร ว่าด้วยมัจฉริยะ
 • 2. อนุสยวรรค หมวดว่าด้วยอนุสัย
 • 1. ปฐมอนุสยสูตร ว่าด้วยอนุสัย สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยอนุสยสูตร ว่าด้วยอนุสัย สูตรที่ 2
 • 3. กุลสูตร ว่าด้วยตระกูลที่ภิกษุไม่ควรเข้าไปหาและควรเข้าไปหา
 • 4. ปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
 • 5. อุทกูปมาสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ำ
 • 6. อนิจจานุปัสสีสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
 • 7. ทุกขานุปัสสีสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์
 • 8. อนัตตานุปัสสีสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน