พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 9

เล่ม 45 ส่วน 9

 • ธัมมปัจจนียะ ทุกทุกปัฏฐาน 
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-5. สเหตุกทุกะ เป็นต้น
 • 6. จูฬันตรทุกะ  
 • 13-18. อาสวโคจฉกะเป็นต้น 
 • 19-53. สัญโญชนทุกะเป็นต้น 
 • 54. มหันตรทุกะ  
 • 82. ปิฏฐิทุกะ  
 • 2. สเหตุกทุกะ เป็นต้น  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 7. จูฬันตรทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 14. อาสวโคจฉกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 20. สัญโญชนทุกะ เป็นต้น  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 55. มหันตรทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 69. อุปาทานทุกะ เป็นต้น  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 83. ปิฏฐิทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน