พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 5

เล่ม 17 ส่วน 5

 • 6. ขันธสูตร ว่าด้วยขันธ์ 
 • 7. โสณสูตร ว่าด้วยโสณคหบดีบุตร 
 • 8. ทุติยโสณสูตร ว่าด้วยโสณคหบดีบุตร สูตรที่ 2 
 • 9. นันทิกขยสูตร ว่าด้วยการสิ้นความเพลิดเพลิน 
 • 10. ทุติยนันทิกขยสูตร ว่าด้วยการสิ้นความเพลิดเพลิน สูตรที่ 2 
 • มัชฌิมปัณณาสก์     
 • 1. อุปยวรรค หมวดว่าด้วยความเข้าถึง   
 • 1. อุปยสูตร ว่าด้วยความเข้าถึง 
 • 2. พีชสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยพืช 
 • 3. อุทานสูตร ว่าด้วยการเปล่งอุทาน 
 • 4. อุปาทานปริปวัตตนสูตร ว่าด้วยอุปาทานขันธ์เวียนรอบ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน