พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 4

เล่ม 44 ส่วน 4

 • 6. วิตักกติกะ    
 • 1. สวิตักกสวิจารบท   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 7. ปัญหาวาร  
 • 2. อวิตักกวิจารมัตตบท   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 7. ปัญหาวาร  
 • 3. อวิตักกอวิจารบท   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 7. ปัญหาวาร  
 • 7. ปีติติกะ    
 • 1. ปีติสหคตบท   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 7. ปัญหาวาร  
 • 2. สุขสหคตบท   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 7. ปัญหาวาร  
 • 3. อุเปกขาสหคตบท   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 7. ปัญหาวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน