พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 9

เล่ม 24 ส่วน 9

  • 5. ปฐมสุขสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์ สูตรที่ 1
  • 6. ทุติยสุขสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์ สูตรที่ 2
  • 7. ปฐมนฬกปานสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่นฬกปานนิคม สูตรที่ 1
  • 8. ทุตยนฬกปานสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่นฬกปานนิคม สูตรที่ 2 
  • 9. ปฐมกถาวัตุสูตร ว่าด้วยกถาวัตถุ สูตรที่ 1
  • 10. ทุตยกถาวัตถุสูตร ว่าด้วยกถาวัตถุ สูตรที่ 2
  • 3. อากังขวรรค หมวดว่าดัวยความหวัง 
  • 1. อากังขสูตร ว่าด้วยความหวัง
  • 2. กัณฏกสูตร ว่าด้วยปฏิปักขธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน