พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 3

เล่ม 24 ส่วน 3

  • 9. ปฐมอริยวาสสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ สูตรที่ 1
  • 10. ทุติยอริยวาสสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ สูตรที่ 2
  • 3. มหาวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่
  • 1. สีหนาทสูตร ว่าด้วยการบันลือสีหนาท
  • 2. อธิมุตติปทสูตร ว่าด้วยอธิมุตติบท
  • 3. กายสูตร ว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกาย
  • 4. มหาจุนทสูตร  ว่าด้วยพระมหาจุนทะ
  • 5. กสิณสูตร ว่าด้วยบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์
  • 6. กาสีสูตร ว่าด้วยอุบาสิกาชื่อกาลี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน