พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 23

เล่ม 14 ส่วน 23

  • 4. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมสกังคิยะ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 5. จูฬกัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกกรรม สูตรเล็ก                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 6. มหากัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกกรรม สูตรใหญ่

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน