พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 8

เล่ม 27 ส่วน 8

 • 5. ปัญจกนิบาต 
 • 1. มณิกุณฑลวรรค หมวดว่าด้วยต่างหูแก้วมณี 
 • 1. มณิกุณฑลชาดก ว่าด้วยต่างหูแก้วมณี 
 • 2. สุชาตชาดก ว่าด้วยสุชาตกุมารโพธิสัตว์ 
 • 3. เวนสาขชาดก ว่าด้วยต้นไม้ป้องกันภัยไม่ได้  
 • 4. อุรคชาดก ว่าด้วยคนตายเหมือนงูลอกคราบ 9
 • 5. ฆฏชาดก ว่าด้วยพระเจ้าฆฏะ 9
 • 6. การันทิยชาดก ว่าด้วยการันทิยพราหมณ์  
 • 7. ลฏุกิกชาดก ว่าด้วยนางนกไส้ 
 • 8. จูฬธัมมปาลชาดก ว่าด้วยจูฬธรรมปาลกุมาร 
 • 9. สุวัณณมิคชาดก ว่าด้วยพญากวางทอง 
 • 10. สุสันธีชาดก ว่าด้วยพระนางสุสันธี 
 • 2. วัณณาโรหวรรค หมวดว่าด้วยมีผิวพรรณต่างกัน 
 • 1. วัณณาโรหชาดก ว่าด้วยผู้มีผิวพรรณและทรวดทรงต่างกัน 9
 • 2. สีลวีมังสชาดก ว่าด้วยการทดลองศีล 
 • 3. หิริชาดก ว่าด้วยความละอาย 
 • 4. ขัชโชปนกชาดก ว่าด้วยหิ่งห้อย 
 • 5. อหิตุณฑิกชาดก ว่าด้วยหมองู 9
 • 6. คุมพิยชาดก ว่าด้วยยักษ์คุมพิยะ 
 • 7. สาลิยชาดก ว่าด้วยลูกนกสาลิกา 
 • 8. ตจสารชาดก ว่าด้วยชื่อคาไม้ไผ่ 
 • 9. มิตตวินทุกชาดก ว่าด้วยนายมิตตวินทุกะ 9
 • 10. ปลาสชาดก ว่าด้วยปลาสเทวดา 
 • 3. อัฑฒวรรค หมวดว่าด้วยชาดกมีครึ่งวรรค 
 • 1. ทีฆีติโกสลชาดก ว่าด้วยพระเจ้าทีฆีติโกศล 
 • 2. มิคโปตกชาดก ว่าด้วยลูกเนื้อทราย 
 • 3. มูสิกชาดก ว่าด้วยหนูถูกฆ่าตาย 9
 • 4. จูฬธนุคคหชาดก ว่าด้วยจูฬธนุคคหบัณฑิต 
 • 5. กโปตกชาดก ว่าด้วยนกพิราบโพธิสัตว์ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน