พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 21

เล่ม 11 ส่วน 21

  • 11. ทสุตตรสูตร                                                                                                                                                                                                                                                              
  • ธรรม 1 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธรรม 2 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธรรม 3 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธรรม 4 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธรรม 5 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน