พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 35

เล่ม 19 ส่วน 35

 • 6. ปาณสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยหลาวเสียบสัตว์
 • 7. ปฐมสุริยสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยสุริยสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ 2
 • 9. อินทขีลสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเสาเขื่อนที่ปักไว้ลึก
 • 10. วาทัตถิกสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ผู้ต้องการโต้วาทะ
 • 5. ปปาตวรรค หมวดว่าด้วยเหวคือสังสารวัฏ
 • 1. โลกจินตาสูตร ว่าด้วยการคิดเรื่องโลก
 • 2. ปปาตสูตร ว่าด้วยเหวคือสังสารวัฏ
 • 3. มหาปริฬาหสูตร ว่าด้วยนรกชื่อมหาปริฬาหะ
 • 4. กูฏาคารสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเรือนยอด
 • 5. วาลสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยปลายขนทราย
 • 6. อันธการสูตร ว่าด้วยความมืดคือสังสารวัฏ
 • 7. ปฐมฉิคคฬยุคสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแอกมีรูเดียว สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยฉิคคฬยุคสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแอกมีรูเดียว สูตรที่ 2
 • 9. ปฐมสิเนรุปัพพตราชสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาสิเนรุ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยสิเนรุปัพพตราชสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาสิเนรุ สูตรที่ 2
 • 6. อภิสมยวรรค หมวดว่าด้วยการรู้ยิ่ง
 • 1. นขสิขสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บ
 • 2. โปกขรณีสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำในสระโบกขรณี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน