พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 25

เล่ม 12 ส่วน 25

  • สัจจกะ นิครนถบุตร ชวนเจ้าลิจฉวีไปฟังการโต้วาทะ 
  • ปัญหาของสัจจกะ นิครนถบุตร 
  • ทรงย้อนถามสัจจกะ นิครนถบุตรด้วยอุปมา 
  • หลักไตรลักษณ์  
  • สัจจกะ นิครนถบุตรยอมจำนน 
  • พระสาวกผู้ปฎิบัติตามคำสอน 
  • สัจจกะ นิครนถบุตรถวายภัตตาหาร 
  • 6. มหาสัจจกสูตร ว่าด้วยสัจจกะ นิครนถบุตร สูตรใหญ่   
  • ปัญหาของสัจจกะ นิครนถบุตร  
  • กายภาวนาและจิตตภาวนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน