พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 23

เล่ม 20 ส่วน 23

 • 4. ภรัณฑุกาลามสูตร ว่า้ดวยภรัณฑุดาบสกาลามโคตร
 • 5. หัตถกสูตร ว่าด้วยหัตถกเทพบุตร
 • 6. กฏวิยสูตร ว่าด้วยความมักใหญ่
 • 7. ปฐมอนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธ สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยอนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธ สูตรที่ 2
 • 9. ปฏิจฉันนสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ปิดดี เปิดไม่ดี
 • 10. เลขสูตร ว่าด้วยบุคคลกับรอยขีด
 • 4. โยธาชีววรรค หมวดว่าด้วยนักรบอาชีพ
 • 1. โยธาชีวสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบ
 • 2. ปริสาสูตร ว่าด้วยบริษัท
 • 3. มิตตสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของมิตรแท้
 • 4. อุปปาทาสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งพระตถาคต
 • 5. เกสกัมพลสูตร ว่่าด้วยวาทะของมักขลิเปรียบเหมือนผ้ากัมพลทอด้วยผมคน
 • 6. สัมปทาสูตร ว่าด้วยสัมปทา
 • 7. วุฑฒิสูตร ว่าด้วยวุฑฒิ
 • 8. อัสสขลุงกสูตร ว่า้ดวยม้ากระจอกและคนกระจอก
 • 9. อัสสสทัสสสูตร ว่าด้วยม้าดีและคนดี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน