พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 35

เล่ม 12 ส่วน 35

  • 8. โกสัมพิยสูตร ว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพี   
  • ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาทกัน  
  • สาราณียธรรม 6 ประการ  
  • ทิฏฐิคือญาณของอริยสาวก 7 ประการ 
  • 9. พรหมนิมันตนิกสูตร ว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรหม   
  • มารเข้าสิงกายพรหม  
  • พกพรหมหายไปจากพระผู้มีพระภาค  
  • มารเข้าสิงกายพรหม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน