พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 24

เล่ม 22 ส่วน 24

  • 9. อุทายีสูตร ว่าด้วยท่านพระอุทายี
  • 10. อนุตตริยสูตร ว่าด้วยอนุตตริยะ
  • 4. เทวตาวรรค หมวดว่าด้วยเทวดา
  • 1. เสขสูตร ว่าด้วยธรรมของพระเสขะ
  • 2. ปฐมอปริหานสูตร ว่าด้วยอปริหานิยธรรม สูตรที่ 1
  • 3. ทุติยอปริหานสูตร ว่าด้วยอปริหานิยธรรม สูตรที่ 2
  • 4. มหาโมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพระมหาโมคคัลลานะ
  • 5. วิชชาภาคิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน