พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 23

เล่ม 45 ส่วน 23

 • 19. สัญโญชนโคจฉกะ เป็นต้น  
 • 54. มหันตรทุกะ   
 • 82. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ เป็นต้น  
 • 99. สรณทุกะ   
 • 2. สเหตุกทุกะ     
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 4. เหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 7-13. จูฬันตรทุกะ  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 14. อาสวทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 15. สาสวทุกะ    
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 16. อาสวสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 17. อาสวอาสวทุกะ  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 18. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 19. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 20. สัญโญชนโคจฉกะ เป็นต้น  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 55. มหันตรทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน