พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 8

เล่ม 18 ส่วน 8

  • 6. สัญโญชนิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์
  • 7. อุปาทานิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน
  • 8. อัชฌัตติกายตนปริชานนสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้อายตนะภายใน
  • 9. พาหิรายตนปริชานนสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้อายตนะภายนอก
  • 10. อุปัสสุติสูตร ว่าด้วยการแอบฟังธรรม
  • 2. โลกกามคุณวรรค หมวดว่าด้วยโลกและกามคุณ
  • 1. ปฐมมารปาสสูตร ว่าด้วยบ่วงมาร สูตรที่ 1
  • 2. ทุติยมารปาสสูตร ว่าด้วยบ่วงมาร สูตรที่ 2
  • 3. โลกันตคมนสูตร ว่าด้วยการถึงที่สุดแห่งโลก
  • 4. กามคุณสูตร ว่าด้วยกามคุณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน