พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 10

เล่ม 35 ส่วน 10

 • 2. อภิธรรมภาชนีย์ 
 • อัฏฐังคิกวาร
 • ปัญจังคิกวาร
 • สัพพสังคาหิกวาร
 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. กุสลติกวิสัชนา
 • 2. เวทนาติกวิสัชนา
 • 3. วิปากติกวิสัชนา
 • 4. อุปาทินนติกวิสัชนา
 • 5. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา
 • 6. วิตักกติกวิสัชนา 
 • 7. ปีติติกวิสัชนา
 • 8. ทัสสนติกวิสัชนา 
 • 9. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา 
 • 10. อาจยคามิติกวิสัชนา
 • 11. เสกขติกวิสัชนา
 • 12. ปริตตติกวิสัชนา
 • 13. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา
 • 14. หีนติกวิสัชนา
 • 15. มิจฉัตตติกวิสัชนา 
 • 16. มัคคารัมมณติกวิสัชนา
 • 17. อุปปันนติกวิสัชนา 
 • 18. อตีตติกวิสัชนา 
 • 19. อตีตารัมมณติกวิสัชนา
 • 20. อัชฌัตตติกวิสัชนา
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา
 • 22. สนิทัสสนติกวิสัชนา
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา
 • 4. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
 • 5. คันถโคจฉกวิสัชนา
 • 6-8. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
 • 9. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
 • 10. มหันตรทุกวิสัชนา
 • 11. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน