พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 4

เล่ม 9 ส่วน 4

 • ว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้     
 • ว่าด้วยวัฏฏะที่เจ้าลัทธิตั้งไว้     
 • ว่าด้วยไม่มีวัฏฏะเป็นต้น     
 • อุปมาเหมือนชาวประมงทอดแห     
 • อุปมาร่างกายเหมือนผลมะม่วง     
 • 2. สามัญญผลสูตร      
 • เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรูและราชอำมาตย์     
 • ว่าด้วยหมอชีวก โกมารภัจ     
 • พระเจ้าอชาตศัตรูทูลถามเรื่องผลแห่งความเป็นสมณะ     
 • ลัทธิของครูปูรณะ กัสสปะ     
 • อกิริยวาทะ ลัทธิที่ถือว่าทำแล้วไม่เป็นอันทำ    
 • ลัทธิของครูมักขลิ โคศาล     
 • นัตถิกวาทะ ลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย    
 • ลัทธิของครูอชิตะ เกสกัมพล     
 • อุจเฉทวาทะ ลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดสูญ    
 • ลัทธิของครูปกุธะ กัจจายนะ     
 • นัตถิกวาทะ ลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย    
 • ลัทธิของครูนิครนถ์ นาฎบุตร     
 • อัตตกิลมถานุโยค ลัทธิที่ถือว่าการทรมานตนเองเป็นการเผากิเลส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน