พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 20

เล่ม 41 ส่วน 20

 • 1. วิภังควาร (ต่อ)
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 5. สังสัฎฐวาร   
 • 1. ปัจจยนุโลม  
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ  
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยนุโลม   
 • 1. วิภังควาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน