พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 2

เล่ม 15 ส่วน 2

 • 3. สัตติวรรค หมวดว่าด้วยหอก 
 • 1. สัตติสูตร ว่าด้วยหอก
 • 2. ผุสติสูตร ว่าด้วยการถูกต้อง
 • 3. ชฏาสูตร ว่าด้วยความยุ่ง
 • 4. มโนมิวารณสูตร ว่าด้วยการห้ามใจ
 • 5. อรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์
 • 6. ปัชโชตสูตร ว่าด้วยแสงสว่าง
 • 7. สรสูตร ว่าด้วยความแล่นไป
 • 8. มหัทธนสูตร ว่าด้วยผู้มีทรัพย์มาก
 • 9. จตุจักกสูตร ว่าด้วยสรีรยนต์ 4 ล้อ
 • 10. เอณิชังฆสูตร ว่าด้วยพระผู้มีพระชงฆ์เหมือนเนื้อทราย
 • 4. สตุลลปกายิกวรรค หมวดว่าด้วยพวกเทวดาสตุลลปกายิกา 
 • 1. สัพภิสูตร ว่าด้วยสัตบุรุษ
 • 2. มัจฉริสูตร ว่าด้วยคนตระหนี่
 • 3. สาธุสูตร ว่าด้วยผลสำเร็จแห่งทาน
 • 4. นสันติสูตร ว่าด้วยความไม่มี
 • 5. อุชฌานสัญญิสูตร ว่าด้วยพวกเทวดาผู้มุ่งหมายจะเพ่งโทษ
 • 6. สัทธาสูตร ว่าด้วยศรัทธา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน