พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 15

เล่ม 43 ส่วน 15

 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 11. อุปาทานโคจฉกะ   
 • 69. อุปาทานทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ    
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน