พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 13

เล่ม 15 ส่วน 13

 • 5. อปราทิฏฐิสูตร ว่าด้วยทิฎฐิอีกอย่างหนึ่ง
 • 6. ปมาทสูตร ว่าด้วยผู้ประมาท
 • 7. โกกาลิกสูตร ว่าด้วยโกกาลิกภิกษุ
 • 8. กตโมรกติสสกสูตร ว่าด้วยพระกตโมรกติสสกะ
 • 9. ตุทุพรหมสูตร ว่าด้วยตุทุปัจเจกพรหม
 • 10. โกกาลิกสูตร ว่าด้วยโกกาลิกภิกษุ
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2 
 • 1. สนังกุมารสูตร ว่าด้วยสนังกุมารพรหม
 • 2. เทวทัตตสูตร ว่าด้วยพระเทวทัต
 • 3. อันธกวินทสูตร ว่าด้วยเรื่องอันธกวินทคาม
 • 4. อรุณวตีสูตร ว่าด้วยเรื่องเมืองอรุณวดี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน