พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 19

เล่ม 19 ส่วน 19

 • 9. ปิณโฑลภารทวาชสูตร ว่าด้วยพระปิณโฑลภารทวาชะ
 • 10. อาปณสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อาปณนิคม
 • 6. สูกรขตวรรค หมวดว่าด้วยถ้ำสุกรขาตา
 • 1. สาลสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลา
 • 2. มัลลกสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่นิคมของชาวมัลละ
 • 3. เลขสูตร ว่าด้วยพระเสขะและพระอเสขะ
 • 4. ปทสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์
 • 5. สารสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้
 • 6. ปติฏฐิตสูตร ว่าด้วยภิกษุตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเอก
 • 7. สหัมปติพรหมสูตร ว่าด้วยท้าวสหัมบดีพรหม
 • 8. สูกรขตสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ถ้ำสุกรขาตา
 • 9. ปฐมอุปปาทสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยอุปปาทสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์ สูตรที่ 2
 • 7. โพธิปักขิยวรรค หมวดว่าด้วยโพธิปักขิยธรรม
 • 1. สัญโญชนสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์
 • 2. อนุสยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อถอนอนุสัย
 • 3. ปริญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัทธานะ
 • 4. อาสวักขยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ
 • 5. ปฐมผลสูตร ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอินทรีย์ สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยผลสูตร ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอินทรีย์ สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน