พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 1

เล่ม 15 ส่วน 1

 • 1. เทวตาสังยุต  
 • 1. นฬวรรค หมวดว่าด้วยต้นอ้อ 
 • 1. โอฆตรณสูตร ว่าด้วยการข้ามโอฆะ
 • 2. นิโมกขสูตร ว่าด้วยทางหลุดพ้น
 • 3. อุปนียสูตร ว่าด้วยชีวิตถูกชรานำเข้าไป
 • 4. อัจเจนติสูตร ว่าด้วยกาลที่ล่วงเลยไป
 • 5. กติฉินทสูตร ว่าด้วยบุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอฆะได้
 • 6. ชาครสูตร ว่าด้วยความตื่น
 • 7. อัปปฏิวิทิตสูตร ว่าด้วยผู้ไม่รู้แจ้งธรรม
 • 8. สุสัมมุฏฐสูตร ว่าด้วยผู้ลืมเลือนธรรม
 • 9. มานกามสูตร ว่าด้วยผู้มีมานะ
 • 10. อรัญญูสุตร ว่าด้วยป่า
 • 2. นันทนวรรค หมวดว่าด้วยสวนนันทนวัน 
 • 1. นันทนสูตร ว่าด้วยสวนนันทนวัน
 • 2. นันทติสูตร ว่าด้วยความยินดี
 • 3. นัตถิปุตตสมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เสมอด้วยบุตรไม่มี
 • 4. ขัตติยสูตร ว่าด้วยกษัตริย์
 • 5. สณมานสูตร ว่าด้วยเสียงป่าครวญ
 • 6. นินทาตันทิสูตร ว่าด้วยความหลับและความเกียจคร้าน
 • 7. ทุกกรสูตร ว่าด้วยสมณธรรมที่ทำได้ยาก
 • 8. หิริสูตร ว่าด้วยหิริ
 • 9. กุฏิกาสูตร ว่าด้วยกระท่อม
 • 10. สมิทธิสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน