พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 5

เล่ม 31 ส่วน 5

  • 4. ธัมมัฎฐิติญาณ แสดงธัมมัฎฐิติญาณ 
  • 5. สัมมสนญาณนิทเทส แสดงสัมมสนญาณ 
  • 6. อุทยัพพยญาณนิทเทส แสดงอุทยัพพยญาณ 
  • 7. ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส แสดงภังคานุปัสสนาญาณ 
  • 8. อาทีนวญาณนิทเทส แสดงอาทีนวญาณ 
  • 9. สังขารุเปกขาญาณนิทเทส แสดงสังขารุเปกขาญาณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน